Please wait...
Nepřihlášený uživatel
home
 → Page for students → PhD
iduzel: 53660
idvazba: 62002
šablona: stranka
čas: 4.2.2023 09:22:34
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 53660
idvazba: 62002
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'greencats.vscht.cz'
jazyk: 'en'
url: 'en'
iduzel: 53660
path: 8549/53383/53431/53439/53651/53653/53660
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Dissertation Thesis

We are happy to announce three new Ph.D. thesis topics related to our ongoing research projects focusing on biomass valorization to value-added products with the help of heterogeneous catalysis and green chemistry principles. If you would like to know more about the topics or study at the University of Chemistry and Technology Prague, please contact us. Updated on 26th January 2022.

EN: Development of environmentally friendly catalysts for the efficient valorization of furanic compounds

CZ: Vývoj ekologicky šetrných katalyzátorů pro efektivní zhodnocení furanických látek

Furanic compounds are the key platform chemicals for the valorization of polysaccharides obtained during biomass upgrading. They can be used as raw materials for advanced biofuels as well as for future petrochemistry building blocks replacing fossil feedstocks. The dissertation will focus on the development of heterogeneous catalysts for efficient transformation of model furanics, such as furfural or 5-hydroxymethylfurfural. Special attention will be paid to unravelling the reaction pathways and to designing catalysts to maximize their selectivity.

Furanické látky jsou klíčovými chemikáliemi pro zhodnocení polysacharidů získaných při zpracování biomasy. Mohou být využity nejen jako suroviny pro výrobu pokročilých biopaliv ale i jako základní stavební kameny pro výrobu petrochemikálií nahrazující současné fosilní suroviny. Dizertace se zaměří na vývoj heterogenních katalyzátorů pro účinnou přeměnu modelových furanických látek, např. furfuralu nebo 5-hydroxymetyl furfuralu. Speciální pozornost bude věnována určení možných konverzních cest a optimalizaci katalyzátorů s cílem maximalizovat jejich selektivitu.

EN: Heterogeneous deoxygenation catalysts as an efficient tool for upgrading biomass-derived products

CZ: Heterogenní deoxygenační katalyzátory jako efektivní nástroj pro zhodnocení produktů biomasy

Meeting the goals of future carbon neutrality depends significantly on the efficiency of renewable feedstock utilization. Design and optimization of heterogeneous catalysts are one of the key strategies how to achieve better efficiency in biomass upgrading. Hydrogenation upgrading of phenolic compounds is essential to valorize lignin while hydrogenation and deoxygenation are the key reactions to upgrade furanic compounds derived from polysaccharides. The development of hydrogenation and deoxygenation catalysts is the main goal of this dissertation including the detailed understanding of the relationships between catalyst composition and structure, and catalyst activity of these catalysts. The work will focus also on the effect of promoters of the active components on the activity as well as the selectivity of the developed catalysts.

Naplňování cílů budoucí uhlíkové neutrality významně závisí na efektivitě využívání obnovitelných surovin. Návrh a optimalizace heterogenních katalyzátorů je jedním z klíčových způsobů, jak dosáhnout lepší účinnosti využití biomasy. Pro využití ligninového podílu je důležité hydrogenační zpracování fenolických látek, zatímco pro zhodnocení polysacharidů je klíčová hydrogenace a deoxygenace furanických složek. Vývoj hydrogenačních a deoxygenačních katalyzátorů je hlavním cílem této dizertační práce společně s detailním porozuměním vztahům mezi složením, strukturou a aktivitou těchto heterogenních katalyzátorů. Pozornost bude rovněž věnována vlivu promotorů aktivních složek jak na aktivitu, tak na selektivitu vyvíjených katalyzátorů.

EN: Novel hydrogenolysis catalysts for the production of alcohols from esters

CZ: Inovované hydrogenolýzní katalyzátory pro výrobu alkoholů z esterů

Hydrogenolysis of esters to alcohols is an important industrial process using renewable feedstocks. The current Adkins catalysts are highly efficient, but their composition and manufacturing are far from environmentally friendly. Hence, the goal of this work is to develop a new hydrogenolysis catalyst and to subsequently modify it. As a result, the modified catalyst shall fulfil not only the demanding performance criteria of the alcohols producers concerning its activity and selectivity and their long-term stability but also the principles of an environmentally friendly manufacturing and recycling of catalysts. The work will be performed in collaboration with an industrial partner.

Hydrogenolýza esterů na alkoholy je významným průmyslovým procesem využívajícím obnovitelné suroviny. Současné Adkinsovy katalyzátory jsou sice účinné, ale jejich složení a výroba mají nepříznivý vliv na životní prostředí. Cílem této práce je vyvinout nový hydrogenolýzní katalyzátor a následně ho modifikovat tak, aby splňoval jak náročné požadavky výrobců alkoholů na aktivitu a selektivitu katalyzátorů a jejich dlouhodobou stabilitu, tak parametry environmentálně šetrné výroby a recyklace katalyzátorů. Práce bude realizována ve spolupráci s průmyslovým partnerem.

Updated: 26.1.2022 09:57, Author: Jaroslav Aubrecht